آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خرمن غله

0

خرمن غله

(قبل از مطالعۀ تعبیرها به این سوال پاسخ بگو که آیا با فکر کردن به خواب خودت افکار پلیدی به تو دست می دهد؟ بله \ خیر).ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خرم غله، مردی است که با رنج و سختی مال و اموال به دست می‌آورد و آن را بیهوده برای زن خود خرج می‌کند.اگر در خواب ببینی خرمن غله خریدی یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که با زنی ازدواج می‌کنی، بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: با مردی دوست و همنشین می‌شوی که مال و اموال را با رنج و سختی به دست می‌آورد.

خرمن غله

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم