آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خرما – درخت و شاخه خرما (نخل و …)

0

درخت و شاخه خرما (نخل و …)

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب درخت خرما مردی شریف و عالم می‌باشد. اگر ببینی در خانه‌ات درخت خرما داری، تعبیرش این است که با مرد بزرگی دوست و آشنا می‌شوی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی درخت خرمای خانۀ خود را بریده‌ای، یـعـنـی شخصی از افراد خانواده و فامیل تو بیمار می‌شود. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی درخت خرمایی که از ریشه خشک شده است را بریده‌ای، یـعـنـی کاری که بر عهده داری ناتمام مانده و دچار بی‌نظمی می‌شود.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی درخت خرمائی که در خانه تو می‌باشد از ریشه خشک شده است، یـعـنـی بین تو و همسرت جدائی می‌افتد. اگر ببینی درخت خرمائی که در خانۀ تو قرار دارد خشک شده و دوباره سبز گردیده است، یـعـنـی اگر بیمار هستی بهبود پیدا می‌کنی .اگر ببینی شاخۀ خرما در دست داری، یـعـنـی صاحب فرزند می‌شوی.

درخت و شاخه خرما (نخل و …)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم