آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خرما – خوردن خرما

0

خوردن خرما

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی خرمای خشک یا تازه می‌خوری، تعبیرش این است که شیرینی و صفای ایمان را درک می‌کنی و کار تو رو به راه می‌شود. بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر ببینی خرما می‌خوری، یـعـنـی به تو ارث و میراث می‌رسد، ابن سیرین می‌گوید: تعبیرش این است که اگر اهل علم و دانش هستی، علم تو بیشتر می‌شود، و اگر بازرگان هستی، مال و اموالت افزایش می‌یابد، و اگر ببینی خوردی و هسته‌اش را انداختی، یـعـنـی اگر اهل علم هستی، احکام دینی و شرعی را به جا می‌آوری، و اگر بازرگان هستی، خیانت نمی‌کنی .اگر ببینی خرمای نرسیده می‌خوری، یـعـنـی از فرزندت به تو ارث می‌رسد.

خوردن خرما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم