آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خرس

0

خرس

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب دیدن خرس، دشمنی است که پست و فرومایه و دزد و احمق می‌باشد،‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش مردی بدبخت و دیوانه است، ‌‌‌‌‌ و خرس ماده، زنی بدبخت و دیوانه.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی خرس ماده‌ای را گرفته‌ای، یـعـنـی با زن که گفته شد ازدواج می‌کنی.اگر ببینی خرس ماده وارد خانه تو شده است، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی، ‌‌‌‌‌ ولی اگر خرس نر بود، تعبیرش این است که مرد بدبخت و دیوانه‌ای به خانه تو وارد می‌شود.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سوار خرس شده‌ای، یـعـنـی «پادشاه» تو را خوار و ذلیل می‌کند، ‌‌‌‌‌ ولی کرمانی می‌گوید: بر دشمن پیروز می‌شوی .ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گوشت خرس می‌خوری یا پوست آن را همراه خودت داری، یـعـنـی گرفتار ترس و بیم می‌شوی.اگر ببینی خرس را کشته‌ای، یـعـنـی بر دشمن پیروز می‌شوی، ‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: بر دشمن پیروز می‌شوی.

خرس

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم