آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خردل

0

خردل

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب خردل، غم و اندوه است.اگر در خواب ببینی خردل خورده‌ای، تعبیرش این است که به اندازه‌ای که خورده‌ای دچار غم و ناراحتی می‌شوی، ابن سیرین نیز می‌گوید: تعبیرش غم و اندوه و کاهش و ضرر و زیان مالی یا رنج و بیماری است، ‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: تعبیرش غم و اندوه است و ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش رنج و مصیبت می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کسی به تو خردل داده است، یـعـنـی غم و ناراحتی از آن شخص در دل تو بوجود می‌شود، و یا اگر ببینی تو به کسی خردل داده‌ای، یـعـنـی غم و ناراحتی از تو بر دل آن شخص بوجود می‌آید.

خردل

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم