آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ختنه کردن

0

ختنه کردن

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی ختنه کردی، تعبیرش این است که سنت و روشی را پیروی کرده و انجام می‌دهی که تو را از گناه بازمیدارد، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر مرد ختنه شده‌ای در خواب ببیند که او را ختنه کرده‌اند، تعبیرش این است که از انجام گناهان توبه کرده و پاک می‌شوی، ولی اگر ختنه کرده نباشد و در خواب ببیند که او را ختنه نموده‌اند، یـعـنـی راه و روش و سنت اسلامی را به تاخیر انداخته است و همچنین مال و اموالش فراوان می‌شود.ابن سیرین می‌گوید: اگر هنگام ختنه کردن به جائی که در حال ختنه شدن است نگاه می‌کنی، تعبیرش این است که دچار غم و اندوه می‌شوی و خطر اینکه بی‌یار و یاور شوی وجود دارد (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی در هنگام ختنه کردن خون می‌آید، یـعـنـی از گناهان توبه می‌کنی.تعبیر ختنه کردن ناقص فراوانی مال و اموال دنیوی می‌باشد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای ختنه کردن عبارتند از: ۱– به جا آوردن سنت دین و شریعت ۲– فرزند ۳– نیکوئی۴– آرامش ۵– جدائی از زن.

ختنه کردن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم