آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خاک

0

خاک

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خاک، پول می‌باشد (فرقی نمی‌کند که کم باشد یا زیاد).اگر در خواب ببینی در خانۀ تو خاک قرار دارد، تعبیرش این است که به اندازه آن مال و اموالی را بدون رنج و سختی به دست می‌آوری. اگر ببینی خانۀ کسی را جارو می‌کنی، یـعـنـی مال و اموال کسی را به دست می‌آوری، مخصوصاً اگر خاک‌های جارو شده را به مکان خودت آورده باشی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از خانۀ خودت خاک بیرون می‌کشی و پراکنده می‌کنی، یـعـنـی مال و اموال خود را خرج می‌کنی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی روی خاک راه می‌روی یا خاک می‌خوری و یا خاک جمع می‌کنی و برمی‌داری، یـعـنـی پول و مال و اموال به دست می‌آوری.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خاک را از دست‌های خودت می‌تکانی، یـعـنـی به اندازه آن پول و مال و اموال جمع می‌کنی و از آن سود و منفعت خواهی برد.اگر ببینی از آسمان خاک کمی می‌بارد، تعبیرش خوب می‌باشد، ولی اگر زیاد باشد تعبیرش بد است.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای خاک عبارتند از: ۱– مال ۲– منفعت ۳– شغل دنیا ۴– سود و منفعت از طرف «پادشاه» یا رئیس ۵– سود و منفعت از طرف زن

خاک

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم