آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خال لب

0

خال لب

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند که خال سیاهی روی لب دارد، تعبیرش عزت و جاه می‌باشد، ولی اگر این خواب را مردی ببیند، تعبیرش این است که مال و اموالش زیاد می‌شود .

خال لب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم