آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خاشاک

0

خاشاک

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خاشاک مال و نعمت می‌باشد (برای مردم عادی).اگر در خواب ببینی در خانۀ تو خاشاک فراوانی وجود دارد یا اینکه در بین خاشاک، اقامت کرده‌ای، تعبیرش این است که به اندازه آن‌ها مال و نعمت به دست می‌آوری. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از صحرا خاشاک به خانه می‌بری، یـعـنـی به اندازه آن از مسافرت مال و اموال به دست می‌آوری. اگر ببینی در شهر یا کوچه‌ای، باد با خودش خاشاک آورده است، یـعـنـی به اندازۀ آن خاشاک‌ها، از طرف «پادشاه» به آن مکان خیر و منفعت می‌رسد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در زیر دیگ یا تنور خاشاک می‌سوزد، یـعـنـی از مال و اموال خودت خرج خواهی کرد.اگر ببینی خاشاک را باد برده یا آتش سوزانده و تلف کرده است [و نه اینکه از آتش آن استفاده برده باشی ]، یـعـنـی پادشاه مال و اموال تو را خواهد گرفت (دفع بلا و گرفتاری).

خاشاک

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم