آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

حیوان چهارپا – خوردن گوشت

0

خوردن گوشت و…

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوشت چهارپائی را می‌خوری، تعبیرش این است که به اندازه آن به مال و اموال می‌رسی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی قلیۀ گوشت چهارپایِ “حلال گوشتی” را می‌خوری، یـعـنـی مال حلال و اگر “حرام گوشت” باشد، مال حرام مصرف می‌کنی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پوست سر چهارپائی را می‌خوری، تعبیرش به دست آوردن مال و اموال می‌باشد.اگر ببینی زهرۀ چهارپا را می‌خوری، یـعـنـی به اندازه‌ای که خورده‌ای مال حرام به دست می‌آوری .

خوردن گوشت و…

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم