آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

حیوان چهارپا – تبدیل به چهارپا

0

تبدیل به چهارپا

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی جانوران درنده‌ای که داشته‌ای همگی تبدیل به خر شده‌اند، یا یکی از آن‌ها تبدیل به خر و یکی گاو و یکی دیگر شتر و دیگری گوسفند، تعبیرش این است که رزق و روزی تو بیشتر می‌شود، ولی دین و ایمان تو دچار لطمه و آسیب خواهد شد، اگر ببینی چهارپایان تو تبدیل به جانوران درنده شده‌اند، تعبیرش بر خلاف تعبیر قبلی می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی بصورت چهارپائی درآمده‌ای، یـعـنـی عقل خود را از دست می‌دهی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی مثل چهارپایان روی چهار دست و پا حرکت می‌کنی و وارونه هستی و رویت به سمت آسمان است، یـعـنـی به دنبال خواستۀ خیلی سخت و دشوار و بعیدی خواهی بود و به سختی به دست می‌آید.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی سر تو مثل سر حیوانات چهارپا شده است، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی خودت به شکل نخجیر (حیواناتی که آن‌ها را شکار می‌کنند) درآمده‌ای، یـعـنـی دینداری تو بد و ناپسند است و باید توبه کنی.

تبدیل به چهارپا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم