آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

حیوان درنده – خوردن درندگان

0

خوردن درندگان

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی زهرۀ درندگان را می‌خوری، تعبیرش این است که آدم عصبی و غضبناک و ناسازگاری می‌شوی.اگر ببینی پوست سر جانور درنده‌ای را می‌خوری، تعبیرش به دست آوردن مال و اموال می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی گوشت جانوران درنده را می‌خوری، یـعـنـی مال حرام به دست می‌آوری و مصرف می‌کنی .

خوردن درندگان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم