آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

حیض

0

حیض

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر حیض برای مردان ماندن در گناه و معصیت می‌باشد، ولی تعبیرش برای زن‌ها فراوانی مال و اموال است.اگر مردی در خواب ببیند که حائض شده است، تعبیرش این است که به اندازه خونی که دیده، مال حرام به دست می‌آورد .اگر مردی در خواب ببیند که زنش حائض شده است، یـعـنـی در کارهای دنیا به مانع برخورد کرده و از انجامشان ناتوان می‌شود، و اگر بینندۀ خواب عفیف و پاکدامن است، یـعـنـی در کار خودش دچار حیرت و سرگردانی می‌شود.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی با زن حائضی آمیزش کرده‌ای، یـعـنـی کار تو بد می‌شود،‌‌‌‌‌ ولی ابن سیرین می‌گوید: تعبیرش این است که کارهای دنیائی را به آسانی انجام می‌دهی.ابن سیرین می‌گوید: اگر مردی ببیند زنش بعد از حیض غسل کرده و پاک شده است، یـعـنـی کارهای دینی و دنیایی برای آن مرد باز و برقرار می‌شود.

حیض

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم