آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

حوض

0

حوض

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب حوض، علم و دانش است.جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی از آب حوض می‌خوری، تعبیرش این است که از مرد ثروتمندی به تو مال و اموال می‌رسد و عاقبت کار تو خوب و نیک است و به اندازه بزرگی حوض به مال و اموال می‌رسی. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی همۀ آب حوض را خورده‌ای و برایت گوارا بوده است، تعبیرش این است که عمر تو همراه با سلامتی خواهد بود و مال و اموالت افزایش می‌یابد، و اگر اهل علم و دانش هستی، یـعـنـی علم و دانش تو بیشتر می‌شود. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی آب حوض تیره و تلخ است، تعبیرش غم و اندوه می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی خودت را با آب حوض می‌شویی، یـعـنـی توفیق پیدا می‌کنی و از انجام گناه دست می‌کشی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بدن و لباس خودت را در آب حوض می‌شویی، یـعـنـی خانواده و فامیل تو توبه کرده و درستکار و دیندار می‌شوند.اگر ببینی در کنار حوض سبزه درآمده است، یـعـنـی هم خودت از علم و دانشی که داری بهره‌مند می‌شوی و هم دیگران، مخصوصاً اگر حوض متعلق به تو باشد، ولی اگر حوض برای سایر مسلمانان باشد، هر خوب و بدی که در حوض وجود داشته باشد تعبیرش به علما و دانشمندان یا حاکم آن شهر برمی‌گردد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای حوض عبارتند از: ۱– انسان‌های با خیر و منفعت ۲– مردی ثروتمند ۳– اموال جمع آوری شده ۴– عالمی که از او بهره‌مند شده و استفاده میبرند و همچنین از او کسب علم می‌کنند

حوض

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم