آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

حنوط (کافور و…)

0

حنوط (کافور و…)

منظور از حنوط، کافور و عطرهایی مثل مشک، عنبر، عود و… که به مرده می‌زنند.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی حنوط خوب و خوشبو باز کرده‌ای، تعبیرش تحسین و ستایش از طرف مردم می‌باشد، ولی خطرناک خواهد بود، بعضی از تعبیرگران می‌گویند: یـعـنـی به اندازۀ آن خانواده و بستگان تو خوشنام می‌شوند.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی حنوط به روی تو می‌پاشند، یـعـنـی نزد خداوند توبه می‌کنی، و یا اگر درستکار هستی و این خواب را ببینی، یـعـنـی از ترس و بیم ایمنی پیدا می‌کنی و غم و غصه‌ات از بین می‌رود و کارهایت به نتیجه خواهد رسید .

حنوط (کافور و…)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم