آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

حمالی

0

حمالی

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی بدون دستمزد برای دیگران حمالی می‌کنی، تعبیرش این است که به کسی خیر و خوبی می‌کنی و نتیجۀ آن به خودت برمی‌گردد، ولی اگر ببینی با دستمزد حمالی می‌کنی، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی، مخصوصاً اگر بار سنگینی را بلند کرده و در اثر آن دچار رنج و ناراحتی شده باشی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی لباس حمال‌ها را پوشیده‌ای، یـعـنـی امانت‌دار شده و انگشت‌نما می‌شوی.

حمالی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم