آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

حلوا

0

تعبیرهای کلی

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر دیدن حلوا، غم و اندوه می‌باشد، ابن سیرین نیز می‌گوید: تعبیر خواب حلوای خشک مال و اموال و همچنین غم و اندوه است (غم و اندوه آن نیز به خاطر زعفرانی است که در آن به کار رفته است). جابر مغربی می‌گوید: تعبیر حلوای سفید بهتر است. امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر حلوا، مال و اموال بسیار و دین پاک و خالص می‌باشد.

تعبیرهای کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم