آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

حلوا – خوردن حلوا

0

خوردن حلوا

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب خوردن حلوا بیماری است [احتمالاًً منظور تعبیرکننده، حلوای زرد رنگ می‌باشد]، جابر مغربی می‌گوید: تعبیرش این است که اگر زردی زعفران در آن وجود نداشته باشد به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی با نشاسته حلوا درست کردی و خوردی، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد .امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی حلوایی که مغز بادام یا مغز دیگری در آن به کار رفته است را می‌خوری، یـعـنـی به اندازه‌ای که خورده‌ای از مرد خسیسی چیزی به دست می‌آوری.تعبیر خوردن یک «لقمه» حلوا، فرزند می‌باشد.

خوردن حلوا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم