آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

حصار و حفاظ

0

حصار و حفاظ

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی وارد شهر حصارداری شده‌ای، تعبیرش این است که دین و ایمان تو قوی و پایدار می‌شود و عاقبت به خیر خواهی شد. اگر ببینی وارد شهر حصارداری شده‌ای و با امنیت و ایمنی در آن نشسته‌ای و اقامت کرده‌ای، یـعـنـی به خدمت «پادشاه» می‌روی و سود و منفعت به دست می‌آوری. امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای شهر حصاردار عبارتند از: ۱– پادشاه ۲– رئیس ۳– قوت دین ۴– عامه و عموم ۵– ایمنی ۶– پیروزی ۷– استواری و محکمی کارها .جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی داخل حصاری قرار داری، یـعـنـی نعمت و روزی تو بیشتر می‌شود و همچنین تعبیرش خیر و درستی در دین می‌باشد، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی وارد حصاری شده‌ای، یـعـنـی از شر دشمنان حفظ می‌شوی، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی در حصار محکمی که برای خودت می‌باشد قرار داری، یـعـنـی از شر دشمن حفظ می‌شوی .ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از حصار بیرون آمده‌ای یا کسی تو را بیرون کرده است، یـعـنـی دشمن بر تو پیروز می‌شود، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی از حصار بیرون آمده‌ای یـعـنـی از شر دشمنانت ایمن نخواهی بود. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی خارج از حصار قرار داری، یـعـنـی حال و روز تو تباه می‌شود و از انجام کار خودت ناتوان خواهی شد.

حصار و حفاظ

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم