آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

حساب

0

حساب

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی با کس دیگری مشغول حساب هستی، تعبیرش این است که دچار سختی می‌شوی، جابر مغربی نیز می‌گوید: یـعـنـی دچار رنج و سختی و محنت و عذاب خواهی شد و همچنین کار زشتی انجام می‌دهی (همان‌طور که پیامبر (ص) می‌فرمایند:مَن نُوقِشَ بِالحِسابِ عُذِّبَ _ با هر کس در حسابرسی [هنگام قیامت] سختگیری و مناقشه شود، عذاب خواهد شد) و هر حسابی که آسانتر باشد، رنج و محنت نیز کمتر خواهد بود(دفع بلا و گرفتاری).ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کتاب حساب و ریاضیات می‌خوانی، یـعـنـی همیشه اندوهگین و ناراحت خواهی بود.

حساب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم