آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

حجامت شدن

0

حجامت شدن

بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر شخص حجامت کننده، نویسنده و کاتب و جراح است و بعضی دیگر گفته‌اند کار تو رو به راه می‌شود.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی دوستت تو را حجامت می‌کند، تعبیرش این است که امانتی را به تو می‌سپارد.اگر ببینی حجامت کننده‌ای ناشناس در جای ناشناسی تو را حجامت می‌کند، یـعـنـی نوشته و قراردادی را می‌نویسی و مسئولیت ریاست و حکومت کردن را به عهده می‌گیری.اگر ببینی شخص پیری تو را حجامت می‌کند، یـعـنـی عزت و بزرگی به دست می‌آوری، ‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: تعبیر حجامت کنندۀ پیر، بخت و اقبال تو می‌باشد، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: یـعـنـی از بیماری نجات پیدا می‌کنی.جابر مغربی می‌گوید: تعبیر حجامت کنندۀ جوان، دشمن تو می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی شخصی جوان یا دشمنت تو را حجامت می‌کند، یـعـنـی از شر دشمن خودت در امان می‌مانی و از غم و اندوه نجات پیدا می‌کنی، ‌‌‌‌‌ ولی امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی شخص جوانی تو را حجامت می‌کند، یـعـنـی چنانچه فرد عالم و دانشمندی باشی، از علم، برکنار و عزل می‌شوی.بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر حجامت کنندۀ پیر یا جوان این است که بر علیه تو شهادت دروغ می‌دهند، بطوری که ممکن است در اثر آن به هلاکت برسی (دفع بلا و گرفتاری)

حجامت شدن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم