آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

جو

0

جو

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب جو، مال و اموالی است که به آسانی به دست می‌آید.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی جو داری یا کسی به تو بخشیده است، تعبیرش این است که به اندازه آن خیر و نیکی به تو می‌رسد، و همچنین تعبیرش تندرستی می‌باشد. امام صادق (ع)می‌فرمایند: تعبیر جو فروش، مردی است که دین و آخرت را کنار گذاشته و دنیا را انتخاب کرده است.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گلۀ شتری که دارای بار جو و گندم می‌باشد در زمین یا روستائی جمع شده‌اند، یـعـنـی دشمنانی در آنجا جمع می‌شوند که از آن‌ها خیر و برکت می‌رسد.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی از آسمان گندم و جو می‌بارد، یـعـنـی آن سرزمین از نعمت‌های گوناگون و بی‌نظیر بهره‌مند می‌شود و مردم در امنیت بوده و رزق و روزی فراوانی به آن‌ها می‌رسد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی جو در زمین کشت می‌کنی، یـعـنـی مال و اموال به دست می‌آوری و کار خداپسندانه‌ای انجام می‌دهی و خداوند از تو خشنود خواهد شد، جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی جو کاشته‌ای، یـعـنـی مال و اموال فراوانی به دست می‌آوری. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در زمین خودت جو می‌کاری، یـعـنـی به اندازه آن عزت و جاه و مقام تو بیشتر می‌شود .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی جو تر یا خشک و یا پخته شده می‌خوری، یـعـنـی خیری به تو می‌رسد (مقداری اندک).ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب آرد جو، درستی دین و ایمان می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خمیر آرد جو به دست آورده‌ای یا خریده‌ای، یا کسی به تو داده است، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموالی حلال را از طریق تجارت به دست می‌آوری. جابر مغربی می‌گوید: تعبیر نان جو، زهد و پرهیزکاری می‌باشد.

جو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم