آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

جواهر -داشتن یا از دست دادن جواهر

0

داشتن یا از دست دادن جواهر

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی جواهری داری، تعبیرش این است که با زنی ثروتمند و زیبا ازدواج می‌کنی، ولی اگر ببینی جواهر خود را از دست داده‌ای، یـعـنـی زن خود را طلاق می‌دهی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی جواهر سفید داری، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی با غواصی کردن از دریا گوهری بیرون آورده‌ای، یـعـنـی عالم و دانا می‌شوی و از «پادشاه» به تو سود و منفعت می‌رسد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی «رضوان» از بهشت به تو یاقوت یا مروارید و یا گوهر می‌دهد، یـعـنـی صاحب فرزندی عالم و دانا می‌شوی، طوری که در جهان به علم و دانش مشهور خواهد شد.اگر ببینی زیورآلات آراسته و زیبایی از جواهرات بر تن خودت داری، یـعـنـی به اندازه آن مال حلال به دست می‌آوری .

داشتن یا از دست دادن جواهر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم