آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

جواهر – خروج جواهر از بدن

0

خروج جواهر از بدن

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی پهلوی تو سوراخ شده و از آن جواهر و گوهر بیرون افتاده است، تعبیرش این است که صاحب فرزندی عالم و پرهیزکار می‌شوی.اگر ببینی از قلب خودت گوهری بیرون آورده‌ای، یـعـنـی نمازهای واجب را ترک می‌کنی. اگر ببینی از قلب تو گوهری وارد دهانت شده است و تو هم آن را از دهانت بیرون انداخته‌ای، یـعـنـی کافر می‌شوی،‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی آن گوهر را دوباره برداشتی و در دهان گذاشتی و بلعیدی و قورت دادی، یـعـنـی دوباره مسلمان خواهی شد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی ازسوراخ «آلت مردی» تو مروارید یا گوهر بیرون می‌آید، یـعـنـی صاحب فرزندی عالم و پرهیزکار خواهی شد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی از«فرج» تو مروارید و گوهر بیرون آمده است، یـعـنـی فرزند تو عالم و پرهیزکار می‌شود .

خروج جواهر از بدن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم