آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

جهنم رفتن

0

جهنم رفتن

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی فرشته موی پیشانی‌ات را گرفته و تو را به جهنم انداخته است، نشانۀ بدبختی می‌باشد. جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی تو را کشان‌کشان وارد جهنم می‌کنند تعبیرش این است که عاقبت، کار تو به کفر می‌کشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از روی پل صراط به جهنم افتاده‌ای، یـعـنـی دچار گرفتاری و بلائی می‌شوی، ‌‌‌‌‌ در جائی دیگر می‌گوید: اگر ببینی نتوانستی از پل صراط بگذری، تعبیرش این است که در راه و مسیر خطائی قرار داری و باید توبه نمائی.اگر ببینی خودت وارد جهنم شده‌ای، یـعـنـی در حال انجام گناه خواهی مرد. اگر ببینی شمشیر کشیده‌ای و وارد جهنم شده‌ای، یـعـنـی فحش و ناسزا و حرف‌های زشت خواهی گفت .ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی وارد جهنم شدی و بیرون نیامدی، یـعـنـی گناهکار هستی و باید توبه کنی، زیرا به زودی از دنیا خواهی رفت و اگر توبه نکنی احتمال دارد با حالت کفر از دنیا بروی.اگر ببینی به جهنم رفته‌ای ولی نمی‌دانی کی وارد آنجا شده‌ای، یـعـنـی همیشه بدبخت و خوار و ذلیل خواهی بود و دچار تنگدستی و فقر می‌شوی.اگر جهنم را ببینی ولی آسیب و صدمه‌ای از آن به تو نرسد، یـعـنـی دچار رنج و غم و اندوه می‌شوی، ولی سرانجام خلاص می‌شوی.

جهنم رفتن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم