آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

جغد

0

جغد

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب جغد، مردی دزد و شرور و فاسد و حسود می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی جغد بانگ و آواز می‌کند، تعبیرش این است که به اندازه آن، در آن محل نوحه و شیون و زاری بوجود می‌آید، و یا خبر اندوهناک و مصیبت‌بار می‌شنوی (دفع بلا و گرفتاری).جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی جغد داری یا کسی آن را به تو داده است، یـعـنـی مرد دزدی را شکست می‌دهی.اگر ببینی جوجۀ جغد داری، یـعـنـی صاحب «غلام» کوچک و دزد شده یا شاگردی از شخصی دزد بدست می‌آوری.اگر ببینی گوشت جغد می‌خوری، یـعـنـی به اندازه مقداری که خورده‌ای، از اموال مردی دزد مصرف خواهی کرد، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی به اندازه مقداری که خورده‌ای، از اموال دزدی بدکردار مصرف خواهی کرد.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی با جغد جنگ می‌کنی، یـعـنـی با مردی جنگ و دشمنی می‌کنی، در هر حال تعبیر دیدن جغد در خواب خوب نمی‌باشد.

جغد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم