آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

جارچی

0

جارچی

امروزه به شکل گذشته جارچی وجود ندارد و به جای آن مجری اخبار تلویزیون و… قرار گرفته، بنابراین شاید تعبیر زیر مربوط به مجری اخبار باشد.

تعبیرگری می‌گوید: اگر درستکار باشی و در خواب ببینی که جارچی شده‌ای، طوریکه کلامت از روی علم و حکمت می‌باشد، تعبیرش خیر است .

جارچی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم