آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

تیر و کمان – دادن یا از دست رفتن

0

دادن یا از دست رفتن

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی به کسی کمان داده‌ای یا آن فروخته‌ای یا این که از دست رفته است، تعبیرش این است که از زن خودت جدا می‌شوی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کمان را فروخته‌ای و به جای آن پول گرفته‌ای، یـعـنـی پول و مال و اموال را به دین و ایمان ترجیح می‌دهی، ولی اگر در برابر فروختن کمان جنس یا کالائی گرفته‌ای، تعبیرش این است که به خواسته‌ات خواهی رسید .

دادن یا از دست رفتن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم