آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

تیرگی و پوشیدگی آفتاب (کسوف و …)

0

تیرگی و پوشیدگی آفتاب (کسوف و …)

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی در جائی آفتاب سیاه گشته و خورشید گرفتگی شده است، تعبیرش این است که در آنجا فتنه بوجود می‌آید (دفع بلا و گرفتاری).جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی ابر یا چیز دیگری آفتاب را پوشانده است، تعبیرش این است که حال و روز پادشاه بد و دگرگون و منقلب می‌شود، مخصوصاً اینکه ببینی آفتاب کسوف کرده و سیاه شده است. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی ابر، آفتاب و ستاره‌ها را پوشانده است، یـعـنـی پادشاه و لشکرش از دشمن شکست خورده و فرار می‌کنند.اگر ببینی آفتاب و زمین نور و روشنایی ندارند، یـعـنـی پادشاه آنجا برکنار شده و از سلطنت بی‌بهره می‌شود.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی آفتاب تیره و تاریک است و در جای خودش قرار ندارد، یـعـنـی پادشاه به کارهای تو محتاج می‌شود.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بین آفتاب نقطۀ سیاهی قرار دارد، یـعـنـی پادشاه از جهت سلطنتش دچار نگرانی می‌شود.اگر ببینی در حالی که آفتاب در دست تو می‌باشد سیاه شده است، یـعـنـی پادشاه دچار غم و ناراحتی خواهد شد بطوریکه از آن ناراحتی به تو هم می‌رسد.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی نور و روشنایی آفتاب را گرفته‌ای، یـعـنـی سلطنت را از پادشاه بزرگ می‌گیری.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی آفتاب از تیرگی، روشن شده است، یـعـنـی پادشاه بیمار می‌شود ولی زود بهبود پیدا می‌کند.

تیرگی و پوشیدگی آفتاب (کسوف و …)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم