آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

تگرگ

0

تگرگ

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب تگرگ، عذاب و تنگنا و گرفتاری در دنیا می‌باشد، مگر اینکه مقدارش کم باشد، ‌‌‌‌‌ امام صادق(ع) نیز می‌فرمایند: اگر ببینی تگرگ می‌بارد، یـعـنـی در آن سرزمین فتنه و بلا و هلاکت رخ می‌دهد. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در شهر یا کوچه یا خانه‌ای تگرگ می‌بارد، یـعـنـی «پادشاه» باعث رنج و سختی مردم آن مکان می‌شود. اگر ببینی همراه تگرگ، باد و باران و رعد و برق وجود دارد، یـعـنـی آن مکان دچار قحطی و کمبود و ضرر و زیان می‌شود، ‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی همراه تگرگ نور رعد و برق وجود دارد، یـعـنـی مردم آنجا دچار رنج و بیماری فراوانی می‌شوند، ‌‌‌‌‌ ولی اگر تگرگ همراه باران باشد [احتمالاً منظور تعبیرکننده، بارش ملایم باشد]، تعبیرش نعمت و گستردگی و ایمنی می‌باشد، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر در بیداری فصل تگرگ باشد تعبیر تگرگ در خواب این است که مردم آنجا به نعمت و فراوانی می‌رسند [ باز هم احتمالاً منظور تعبیرکننده، تگرگ ملایم باشد ]، ولی اگر فصل تگرگ نباشد، تعبیرش این است که مردم آنجا گرفتار غم و اندوه می‌شوند.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای تگرگ عبارتند از: ۱– بلا و گرفتاری ۲– دشمنی ۳– لشکر ۴– قحطی ۵– بیماری (دفع بلا و گرفتاری).

تگرگ

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم