آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

توت

0

توت

ابن سیرین می‌گوید: اگر در بیداری توت رسیده باشد و در خواب ببینی که توت شیرین می‌خوری، تعبیرش این است که به اندازه آن از کسب و کار خودت رزق و روزی به دست می‌آوری،‌‌‌‌‌ ولی اگر هنگامش نباشد و این خواب را ببینی، تعبیرش غم و اندوه می‌باشد، تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خوردن توت شیرین، رزق و روزی است،‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی توت شیرین می‌خوری، تعبیرش این است که از شخص جوانمردی هدیه و پاداش می‌گیری .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای توت عبارتند از: ۱– مال و اموال ۲– سود و منفعت از کسب و کار خود ۳– دعوا و درگیری از بهر زن

توت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم