آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

تغییر تصویر و مجسمه

0

تغییر تصویر و مجسمه

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی شکل تصویر یا مجسمه چهرۀ تو به شکل دیگری است، تعبیرش این است که حال و روزت تغییر می‌کند و به شکل و صورتی که در خواب دیده‌ای درمی‌آید، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر ببینی شکل تصویر یا مجسمه چهرۀ تو به نوع و جنس دیگری تغییر کرده است، یـعـنـی برای تو مشکلی پیش می‌آید و در آن دچار حیرت و سرگردانی خواهی شد، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی شکل تصویر یا مجسمه چهرۀ تو زشت شده است، یـعـنـی حال و روزت دگرگون می‌شود، ‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی به حال و صورت خودش برگشته است، یـعـنـی به حال خودت برگشته و به سوی خدا بازمی‌گردی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی شکل تصویر یا مجسمه چهرۀ تو با شکوه می‌باشد، یـعـنـی همه از تو روبرگردان شده و به تو جفا و ستم می‌کنند (دفع بلا و گرفتاری).

تغییر تصویر و مجسمه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم