آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

تصویر و مجسمه

0

تعبیرهای کلی

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب تصویر یا مجسمه، زن می‌باشد. تعبیر تندیس [ منظور از تندیس، “تصویر” یا “مجسمه” انسان یا حیوان می‌باشد ]، غم و اندوه است، خصوصاً اینکه سیاه رنگ باشد و یا بروی دیوار کشیده باشند. امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای تندیس عبارتند از: ۱– غم و اندوه ۲– کاهش و نقص در جاه و مقام ۳– بی‌امانتی در کارها.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی تصویر یا مجسمه داری، تعبیرش این است که با زنی ازدواج می‌کنی. اگر ببینی با پول از کسی تصویر یا مجسمه خریده‌ای، یـعـنـی «کنیزکی»کوچک و خردسال به دست می‌آوری.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی تصویر یا مجسمه آدم را با تصویر یا مجسمه حیوان عوض می‌کنی، یـعـنـی دروغگو خواهی شد و اعتقادات مذهبی بد و نادرستی پیدا می‌کنی و یا در مورد صفات خداوند متعال حرف نادرستی خواهی گفت .ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی تصویر یا مجسمه‌ای که داری از دست تو افتاده و شکسته و یا اینکه آن را از دست داده‌ای، یـعـنـی زنت را طلاق داده یا از دنیا می‌رود.

تعبیرهای کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم