آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

تشت – جنس تشت

0

جنس تشت

سفالی تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب طشت سفالی زن دلسوز و درستکاری است که از خانۀ تو به درستی نگهداری کرده و مردم را به راه خوب و درست راهنمایی می‌کند و از شر و فساد توبه می‌نماید،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش کنیزک و زنی خدمتکار است. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی طشت سفالی را از دست داده‌ای یا اینکه شکسته است، تعبیرش این است که زنی که گفته شد از تو جدا شده یا از دنیا می‌رود.

مسی ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی آفتابه و طشت و… از سپیدروی [مس آبکاری شده با قلع] می‌باشند، تعبیرش خدمتکار است.

نقره ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کاسه یا آفتابه و یا طشت تو از نقره است، تعبیرش مال و اموال جمع آوری شده می‌باشد.

جنس تشت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم