آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ترنج

0

ترنج

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: گرچه ترنج زرد رنگ می‌باشد، ولی میوه خوش بویی است و طعم و ظاهر خوبی دارد و می‌گویند که از میوه‌های بهشتی است از این رو تعبیر آن خوب می‌باشد، ‌‌‌‌‌همچنین تعبیر ترنج سبز بهتر از زرد است،‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: تعبیر خواب ترنج، مرد ثروتمند و زیبایی است که با مردم دوست و نزدیک است و همۀ مردم او را دوست می‌دارند.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی ترنجی داری یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که بین تو و چنین فردی که گفته شد ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود.اگر ببینی در کنار تو ترنج قرار دارد، یـعـنـی صاحب فرزند زیبایی می‌شوی. حضرت دانیال(ع) می‌فرمایند: اگر یک الی سه عدد ترنج ببینی، تعبیرش فرزند است و اگر ترنج‌های فراوانی ببینی، تعبیرش این است که مال و نعمت حلال به دست می‌آوری .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی ترنج می‌خوری، یـعـنـی از مال خودت یا مال شخص بزرگی سود و بهره می‌رسد.اگر ببینی در خانه ترنج‌های فراوانی داری و آن‌ها را به کسی می‌بخشی، یـعـنـی در حق کسی خوبی می‌کنی.اگر ببینی ترنج را در آستین قرار داده‌ای، یـعـنـی صاحب فرزندی از «کنیزک» خودت می‌شوی.اگر ببینی ترنج را مخفی می‌کنی و در چیزی میپیچی، یـعـنـی فرزندت هلاک می‌شود.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت ترنج، مرد مخالف و خود رأی می‌باشد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش مردی است که دارای جاه و مقام و نعمت است.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای ترنج عبارتند از: ۱– زن خوب و نیک ۲– کنیزکی که دین و ایمان او پاک است ۳– دوست ثروتمند ۴– فرزند شریف و صالح

ترنج

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم