آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ترسیدن

0

ترسیدن

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ترسیدن، ایمنی و در امان بودن می‌باشد،‌‌‌‌‌ امام صادق (ع)نیز می‌فرمایند: تعبیرش نصرت و یاری شدن است، همانطور که رسول خدا (ص) فرموده‌اند:… اَلنُّصْرَهُ بِالرُّعْبِ…بوسیلۀ ترس و وحشت یاری شده‌ام….امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی از دزد یا جانوری میترسی، تعبیرش این است که از کسانی که با تو نسبتی دارند دچار ضرر و زیان می‌شوی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی ببر از تو می‌ترسد و فرار می‌کند، یـعـنـی از دشمن ایمن می‌شوی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در کشتی نشسته‌ای و از دریا می‌ترسی، یـعـنـی نزدیک و مقرب «پادشاه» می‌شوی و مال و اموال جمع می‌کنی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی فرشته‌ها در جائی ایستاده‌اند و تو هم از آن‌ها دچار ترس و دلهره شده‌ای، یـعـنـی در آن مکان جنگ و درگیری بوجود می‌آید (دفع بلا و گرفتاری).ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی شهر یا محله و مکانی آتش گرفته، طوری که آتش سهمگین بود و همه چیز را سوزانده و دچار ترس و خوف شده‌ای، یـعـنـی در آن مکان جنگ و درگیری بوجود خواهد آمد یا بیماری سختی گسترش می‌یابد، و اگر ببینی آتش، بعضی چیزها را سوزانده و بعضی را نسوزانده و تو را دچار ترس و خوف کرده است، یـعـنـی در آنجا جنگ و درگیری بوجود می‌آید و اگر نور و زبانه و شعله نداشته باشد تعبیرش بیماری سخت می‌باشد.

ترسیدن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم