آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ترب

0

ترب

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب ترب، غم و اندوه است، مخصوصاًً اگر ببینی از آن می‌خوری، که در این صورت به اندازه‌ای که خورده‌ای دچار غم و اندوه خواهی شد.اگر در خواب ببینی کسی به تو ترب می‌دهد، تعبیرش این است که آن شخص باعث غم و اندوه تو می‌شود.اگر ببینی به کسی ترب داده‌ای یا از خانه بیرون ریخته‌ای و از آن چیزی نخورده‌ای، یـعـنـی از غم و اندوه نجات پیدا می‌کنی .

ترب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم