آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ترازو

0

ترازو

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ترازو، قاضی می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر هر خوبی و بدی در ترازو ببینی، تعبیر آن مربوط به عدالت و انصاف قاضی می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کفه‌های ترازو، توجه و گوش کردن قاضی به حرف‌های طرفین دعوا می‌باشد و تعبیر پول‌های روی کفه‌های ترازو، خصومت و دشمنی است که پیش قاضی انجام می‌دهی. در جائی دیگر می‌گوید: اگر در خواب ببینی درهم در ترازو داری، تعبیرش این است که به اندازه آن دشمنانی خواهی داشت.تعبیر وزنه‌های ترازو، عدالتی است که قاضی بین طرفین دعوا به اجرا در می‌آورد.اگر ببینی ترازوی نو داری یا کسی آن را به تو داده است، یـعـنـی قاضی و فقیه دینداری در آن مکان وجود خواهد داشت.اگر ببینی با ترازو وزن می‌کنی، یـعـنـی در بین مردم قضاوت و داوری می‌کنی.اگر ببینی کفه‌های ترازو برابر هستند و به هیچ سمتی کج نشده‌اند و ثابت می‌باشند، یـعـنـی قاضی عدالت را رعایت می‌کند، ولی اگر کفه‌های ترازو برابر نباشند و به یک سمت مایل شده‌اند، یـعـنـی قاضی عادل و منصف نخواهد بود.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی شاهینِ ترازو شکسته است، یـعـنـی قاضی آن مکان از دنیا می‌رود (دفع بلا و گرفتاری).امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای سنجش و وزن کردن عبارتند از: ۱– قضاوت راست و حق ۲– نیکوئی ۳– محتاج شدن به قضاوت و داوری ۴– حاکم شدن.

ترازو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم