آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

تخم پرنده – انواع تخم

0

انواع تخم

تخم ناشناس: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب تخمی را ببینی که نمی‌دانی برای کدام پرنده است، تعبیرش این است که با زنی به ارزش و پاکیزگی و سفیدی آن تخم ازدواج می‌کنی.

مرغ خانگی: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی مرغ خانگی در خانۀ تو تخم گذاشته است، یـعـنـی از زنی به تو سود و منفعت می‌رسد. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی مرغ خانگی مقابل تو تخم می‌کند، یـعـنـی از زنی کم‌مرتبه و پست، یا کنیزک صاحب فرزندی خواهی شد.

مرغابی: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر تخم مرغابی، فرزند فقیر می‌باشد.

پرنده‌های آبی: امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای تخم پرنده‌های آبی عبارتند از: ۱– رسیدن به خواسته ۲– ازدواج با زن ۳– کنیز ۴– به دنیا آوردن فرزند.

گنجشک: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر تخم گنجشک، خیر و خرمی می‌باشد.

درنا: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی تخم درنا داری، یـعـنـی زن تو فقیر خواهد بود.

قرقاول: ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب تخم قرقاول را ببینی، یـعـنـی به اندازه سفیدی و تمیزی آن با زنی زیبا ازدواج خواهی کرد.

انواع تخم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم