آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

تاول

0

تاول

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی بدن تو تاول وجود دارد، تعبیرش این است که به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری، ابراهیم کرمانی می‌گوید: یـعـنـی به اندازه آن مال حرام بدست می‌آوری .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای تاول عبارتند از: ۱– فراوانی مال و اموال ۲– با زنی ازدواج می‌کنی ۳– صاحب فرزندی پسر شدن ۴– برآورده شدن حاجت و خواسته ۵– از ترس و بیم ایمن می‌شوی (چنانچه آبله سفید باشد).

تاول

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم