آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

تاج

0

تاج

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب تاج برای «پادشاه» حکومت و برای زن‌ها، شوهر و برای مردم عادی خوبی حال و روز می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی پادشاه روی سر تو تاج گذاشته است، یـعـنـی پادشاه تو را کامروا می‌کند. اگر ببینی پادشاه تاج به تو داد و تو هم آن را روی سر خودت قرار دادی، یـعـنـی با زن زیبا و ثروتمندی ازدواج می‌کنی و باعث کامیابی تو می‌شود. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی روی سرت تاجی از طلای «جواهرنشان» قرار دارد، یـعـنـی قدر و منزلت و بزرگی بسیار بدست می‌آوری، ولی در دینداری و شریعت ضعیف خواهی بود، اگر این خواب را زنی ببیند، یـعـنـی با مردی که صاحب جاه و مقام و بزرگی در دنیا است ازدواج خواهد کرد. امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر زنی که شوهر ندارد، در خواب ببیند که روی سرش تاج قرار دارد، یـعـنـی ازدواج می‌کند ولی اگر شوهر داشته باشد یـعـنـی بزرگ و رئیس و سرور زن‌ها خواهد شد .اگر ببینی تاجی جواهرنشان را بر سر پادشاه گذاشته‌ای، یـعـنـی جزء نزدیکان پادشاه می‌شوی و به جاه و مقام و احترام می‌رسی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی تاج از روی سر تو افتاد و شکست، یـعـنـی زن یا یکی از اعضای خانوادۀ تو از دنیا خواهد رفت، و یا زن را طلاق می‌دهی، و اگر ببینی تاج را از روی سر تو برداشته‌اند، تعبیرش این است که زن از تو طلاق می‌گیرد، امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: اگر زنی در خواب ببیند که تاج روی سرش را گرفتند، یـعـنـی شوهرش زن دیگری می‌گیرد یا اینکه او را طلاق می‌دهد.

تاج

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم