آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

تابه

0

تابه

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب تابه، خدمتکار خانه است که اموال مرد صاحب‌خانه را برای زن خودش و دیگران خرج می‌کند.اگر در خواب ببینی تابۀ نو داری یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که خدمتکار درستکاری به دست می‌آوری یا از تو جدا می‌شود.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از تابه چیزی می‌خوری، یـعـنـی از خدمتکاری که گفته شد خیر و منفعت به دست می‌آوری (به اندازۀ خوردنی آن تابه). اگر ببینی آن چیزی که خورده‌ای ترش و ناخوشایند است، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

تابه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم