آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

تابستان

0

تابستان

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر تابستان، «پادشاه» محکم و استوار می‌باشد.اگر تابستان باشد و در خواب خودت تابستان پرباری را ببینی، تعبیرش این است که عزت و نعمت تو بیشتر می‌شود و به خواسته‌ات می‌رسی، ولی اگر تابستان نباشد و خواب تابستان را ببینی تعبیرش برعکس حالت قبلی است.جابر مغربی می‌گوید: اگر در تابستان یخ جمع می‌کنی، یـعـنـی مال و اموال جمع می‌کنی. امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در تابستان برف جمع می‌کنی، یـعـنـی مال حلال زیادی جمع می‌کنی، و اگر ببینی در زمستان برف جمع می‌کنی، یـعـنـی زندگانی و معیشت تو خوب و خوش می‌شود و سود و منفعت زیادی به دست می‌آوری .ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی لباس زمستانی را در تابستان پوشیده‌ای، یـعـنـی دچار ترس و دلهره می‌شوی، یا اگر ببینی پوستین را در فصل تابستان پوشیده‌ای، یـعـنـی جهت خرج معاش و تامین مایحتاج زندگانی چیزی به تو می‌رسد، ولی سرانجام دچار غم و اندوه می‌شوی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کلاه زمستانی را در تابستان روی سر خودت گذاشته‌ای، یـعـنـی به خواستۀ خودت نمی‌رسی.

تابستان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم