آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

بیهوشی

0

بیهوشی

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی بیهوش شده‌ای و عقل و هوش خود را کاملاً از دست داده‌ای، تعبیرش این است که برای تو کاری پیش می‌آید و در آن دچار حیرت و سرگردانی می‌شوی، ولی سرانجام کار تو درست می‌شود.جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در مجلس علم حالتی به تو دست داد که بیهوش شدی، تعبیرش این است که برای تو مسئله و کاری پیش می‌آید که متحیر می‌شوی ولی عاقبتش خوب می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی دارویی را خورده‌ای تا عقل و هوش خود را از دست داده و بیهوش شوی، یـعـنـی از غم و اندوه نجات پیدا می‌کنی .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای بیهوشی عبارتند از: ۱– سختی کارها ۲– حیرت و سرگردانی و درماندگی و بیچارگی

بیهوشی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم