آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

بینی

0

تعبیر کلی

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب بینی، جاه و مقام و منزلت می‌باشد و هر عیب و نقصی در آن دیده شود، تعبیرش به قدر و منزلت بیننده خواب برمی‌گردد.

تعبیر کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم