آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

بینی -خون بینی

0

خون بینی

بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر خواب خون آمدن از بینی این است که «پادشاه» آنجا به تو مال و اموال می‌دهد. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی خون بسیاری از بینی تو بیرون آمده است ولی ضعیف نشده‌ای، تعبیرش این است که مال حرام به دست می‌آوری (خصوصاً اینکه لباس تو خون‌آلود شده باشد) ‌‌‌‌‌ یا اگر ببینی خون اندکی بیرون آمده و ضعیف شده‌ای و لباس تو خون‌آلود نشده است، یـعـنـی فقیر و تنگدست می‌شوی و دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی، ولی اگر ببینی مجدداً قوت و نیروی خود را به دست آورده‌ای، یـعـنـی مال و اموال حرام به دست می‌آوری. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی خون از بینی تو آمده و تمام بدنت را خون‌آلود نموده است، یـعـنـی مال حرامی به تو می‌رسد،‌‌‌‌‌ ولی اگر بدنت خون‌آلود نشده است، یـعـنـی زن یا فرزندت را از خانه بیرون می‌کنی یا اینکه به آن‌ها صدمه و  آسیبی می‌رسد.اگر کسی در خواب ببیند که از بینی‌اش خون می‌آید، چنانچه به تعبیرگر بگوید که: در خواب دیدم از بینی من خون می‌آید، یـعـنـی مال و اموال زیادی بدست می‌آورد، ولی اگر بگوید که: در خواب دیدم خون از بینی من می‌رود، یـعـنـی مال و اموالش را از دست می‌دهد(بنابراین تعبیرگر باید بنا به جمله‌ای که به او گفته می‌شود تعبیر را بگوید).اگر ببینی از بینی تو مقدار کمی خون لخته [خون بسته و منعقد شده] بیرون می‌آید، یـعـنـی همسرت سقط جنین می‌شود و ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: فقیر می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری)

خون بینی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم