آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

بینی – خروج چیزی از بینی

0

خروج چیزی از بینی

مغز: ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مغز تو از بینی بیرون آمده است، تعبیرش این است که شخصی بزرگ و رئیس و سرور به تو سود و فائده می‌رساند.

موش: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از سوراخ بینی تو موش بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی دختر که بدکردار است خواهی شد.

پرنده: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پرنده‌ای از بینی تو بیرون آمده است، یـعـنـی چهارپائی خواهی داشت و بچه‌دار شده و بچه به دنیا می‌آورد.

حشره: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از بینی تو جانور و حشره‌ای بیرون آمده است(مانند کرم، مورچه و…)، یـعـنـی صاحب فرزندی خواهی شد.

جانور: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بعد از عطسه جانوری از بینی تو بیرون آمد، یـعـنـی خداوند به تو فرزندی می‌دهد.

خروج چیزی از بینی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم