آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

بینی – آب بینی

0

آب بینی

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر آب بینی، فرزند می‌باشد، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین نیز می‌گوید: تعبیرش فرزند است.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی آب بینی تو سیاه و تیره شده است، تعبیرش این است که فرزندت دچار غم و اندوه و مصیبت می‌شود. یا اگر زرد شده است، یـعـنـی فرزندت دچار بیماری می‌شود.اگر ببینی آب بینی خودت را می‌خوری، یـعـنـی از مال و اموال خودت به زنت می‌بخشی، ‌‌‌‌‌یا اگر ببینی آب بینی زن خودت را می‌خوری، یـعـنـی دارای فرزند می‌شوی.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی آب از بینی تو می‌آید، یـعـنـی صاحب فرزند می‌شوی، ‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی آب بینی تو فرو می‌ریزد یـعـنـی بدهی خود را پرداخت می‌کنی و از رنج و سختی نجات پیدا خواهی کرد و اگر بیمار باشی بهبود می‌یابی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی آب بینی تو روی بدنت ریخته‌ است، یـعـنـی صاحب فرزند پسر می‌شوی.اگر ببینی آب بینی تو روی زنت ریخته است، یـعـنـی زن تو حامله می‌شود، ولی سقط جنین خواهد شد. اگر ببینی زنت روی تو آب بینی انداخته است، یـعـنـی صاحب فرزندی پسر می‌شوی.اگر ببینی به خانه همسایه آب بینی انداخته‌ای، یـعـنـی با زن همسایه خیانت می‌کنی.اگر ببینی روی بستر مردی آب بینی ریخته‌ای، یـعـنـی با زن او خیانت می‌کنی .اگر ببینی آب بینی تو روی زمین ریخته است، یـعـنـی صاحب فرزند دختر می‌شوی.

آب بینی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم