آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

بیابان

0

بیابان

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب بیابان، قسمت و روزی می‌باشد (به اندازۀ وسعت و بزرگی آن).ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در صحرای آشنایی که مثل بیابان است قرار داری [صحرایی که مثل بیابان بی‌آب و علف است]، تعبیرش این است که به سفر دوری می‌روی. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در بیابان تنها هستی، یـعـنـی از کسب و کار خودت مال و اموال فراوانی به دست می‌آوری. اگر ببینی با عده‌ای در بیابان می‌گردی، یـعـنـی در سفر مال و اموال زیادی به دست خواهی آورد و روزی تو افزایش می‌یابد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی وارد بیابان شده‌ای، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی، ولی اگر ببینی از بیابان خارج شده‌ای، یـعـنـی از غم و غصه نجات پیدا می‌کنی.اگر ببینی در میان بیابان سنگ جمع می‌کنی، یـعـنـی مال و اموالی را در مسافرت با مکر و حیله به دست می‌آوری.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی که در بیابان آتش روشن کرده‌ای، طوری که مردم از نور آتش تو راه را پیدا می‌کنند، یـعـنـی مردم از علم و حکمت تو استفاده کرده و هدایت می‌شوند، ولی اگر ببینی درخشش آتشی که روشن کرده‌ای بر راه راست نمی‌درخشد و بر راهی دیگر می‌درخشد، یـعـنـی علم تو مردم را دچار گمراهی می‌کند .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای بیابان عبارتند از: ۱– قسمت و روزی ۲– حیرت و سرگردانی ۳– لجاجت و ستیزه‌جوئی، و رنج و مشقت ۴– بیم و خطر و هلاکت، مگر اینکه سریعاً از بیابان بیرون آمده باشی

بیابان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم