آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

بوی خوب و بد

0

بوی خوب و بد

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب بوهای خوب، تحسین و ستایش خوب و نیک می‌باشد، ولی تعبیر بوهای بد، سرزنش و حرف‌های زشت است.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر در خواب ببینی بوی خوشی احساس می‌کنی، تعبیرش این است که صاحب فرزندی خوب و درستکار می‌شوی ولی اگر ببینی که بوی بدی احساس می‌کنی یـعـنـی صاحب فرزندی بد و نادرستکار می‌شوی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی بوی خوب زیادی احساس می‌کنی، تعبیرش مرگ می‌باشد(زیرا مرده را از بوی خوش حنوط چاره‌ای نیست) (دفع بلا و گرفتاری).ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی تو را خوشبو می‌کنند، یـعـنـی تو را تحسین و ستایش می‌کنند ولی اگر بر خلاف این ببینی، یـعـنـی پیش مردم تو را سرزنش کرده و به بدی مشهور می‌شوی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در شیشه چیز خوشبوئی است، یـعـنـی بیمار می‌شوی.

بوی خوب و بد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم